شرکت مخابرات ایران

 شرکت مخابرات سیار MCI

شرکت های مخابراتی استانهای کشور

شرکت های مخابراتی بخش خصوصی و دولتی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

طراحی و اجرا منسیکس