استاندارد ISO 9001 : 2008

 رعایت استانداردهای ITSI و IEC در کیفیت محصول

طراحی و اجرا منسیکس